Semaltdan gollanma: Google analitikasyndan ugrukdyryjy spamy nädip aýyrmaly

Web sahypasyna girýänler hökmünde ugrukdyryjy spamyň masgaralanmagy Google Analytics-iň hasabatyny bozdy. Google belli bir wagtda belli bir çözgüt tapman, meselä seredýärdi.

Häzirki mesele, adamlar ugrukdyryjy spamyň nämedigini, ony nädip tapmalydygyny we ondan nädip dynmalydygyny bilenoklar. Öwrüliş nyrhlarynyň ýokarlanmagy, karar optimizasiýasy, sahypa sahypa optimizasiýasy we başgalar üçin marketing kampaniýalaryny kesgitlemek üçin nädogry hasabatlary ulanyp başlanda, bu iş üçin uly töwekgelçilik döredýär. Käbir ýagdaýlarda, marketologlar başlyklaryna 60 göterime çenli bellikden çykyp bilýän maglumatlary hödürlemegi dowam etdirýärler.

Aleksandr Peresunko, bilermenleriniň Semalt salgylanma spam Google Analytics hasabatlary bilen habarlaşyň spam aradan ýollar näme, ony kesgitlemek, nähili yineleyen bu ýagdaýy öňüni almak üçin nähili, näme düşündirýär.

Spam

Spamlaryň käbiri aslynda sahypa girip bilmeýär we adatça “Arwah” spamy diýilýär. Şeýle-de bolsa, hasabatda dynç alyş nyrhlaryna, öwrülişige, sahypadaky wagta we beýlekileriň umumy sessiýalaryna täsir edýän kanuny traffik hökmünde görkezilýär. Köp sessiýany ýazýan esasy iş, muny möhüm mesele hökmünde görüp bilmez. Emma kiçi firmalar üçin aladalanmak üçin bir sebäp bar. Aýlyk hasabat, A / B synagy we beýleki öwrüliş tizligi synaglaryna täsir edýän gündelik sapaklaryň 60% -den gowragyny düzüp biler.

Bu maglumatlaryň web sahypasyna girmän, GA-da görkezilmeginiň sebäbi, Google tarapyndan işlenip düzülen Ölçeg Protokoly bilen baglanyşykly. Oflayn maglumat çeşmelerinden müşderiniň özüni alyp barşyny yzarlaýar we Google Analytics-e ugrukdyrýar. Şeýle-de bolsa, UA yzarlaýyş kodlaryna hüjüm edip, web sahypasyndan aýlanyp, çig maglumatlary mejbur edýän mekir spamerlere gapy açýar.

Iberilýän spamy kesgitlemek

Iberilen spamy kesgitlemegiň köp usuly bar, ýöne iň çaltsy "Alma" goýmasy arkaly "traffichli traffigi", soňra bolsa çeşme / serişdäni görmekdir. Spam saýty derrew tanamaýan bolsa, URL-ni brauzerde goýmak ähli şübheleri tassyklamaly. Şeýle-de bolsa, käbir spamerler has kämilleşdiler, şonuň üçin dyzma nyrhlaryna, sahypalara / sessiýa we täze sessiýa ölçeglerine seretmek hem gowy pikir. 100% -de bolsa, bu traffik sahypa girmeýär.

Google Analytics-den galp traffigi aýyrmak

Teklip edilýän prosedura köne we täze hasaplarda 100% işleýär. Onlyeke-täk zat, täze domenler açylýandygy sebäpli yzygiderli täzelenmegi talap edýär. Hemişelik düzediş ýok, belki Google düzýänçä.

Başlamak

Süzgüçler kanuny maglumatlary süzýän halatynda howpsuzlyk çäresi hökmünde elýeterli we gözegçiliksiz bolmaly bar bolan görnüşiň nusgasyny dörediň. Süzgüçler ugrukdyryjy spamy öz içine alýan geljekki traffigiň öňüni alýar. Ilkinji süzgüç üçin “Admin” -e basyň, Süzülen görnüşi saýlaň we süzgüç üçin islenýän at goýuň, sebäbi birnäçe gerek bolup biler. Soňra Aýyrmak saýlamaly we Kampaniýa çeşmesini saýlamaly. Süzgüç nagşy, süzgüç setiriniň gidýän ýeri.

Köne Google Analitik Hasabatlaryny Arassalamak

Şeýle hem, ýekeje ýörite segment ulanyp, taryhy hasabatlardan spamy aýryp bolar. Bu ädimleri ýerine ýetiriň: Alma, Traffhli traffik, çeşme / orta basyň. Şol ýerde bir gezek “Segment goşmak” we “Täze segment” düwmesine basyň. Degişli girişler gutarandan soň, "Saklamak" düwmesine basyň.

Spamerlere söweş alyp barmak

A / B sahypasyna nädogry hasabat bermekden başga zat ýok. Google ugrukdyryjy spam bilen ýüze çykan meseläniň anyk çözgüdini çykarýança däl. Häzirki wagtda ýokarda görkezilen proseduralar Google Analytics-iň ugrukdyryjy spamynyň ýokdugyny üpjün etmek üçin iň oňat gollanma bolup hyzmat edýär.